Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Volná pozice na MěÚ Dvůr Králové n. L.: odborný referent/ka na OŽÚ (do 31. 10. 2019)

Redakce / 9.10.2019, Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové vyhlásilo výběrové řízení na obsazení funkce odborného referenta/odborné referentky na úseku živnostenské kontroly odboru obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pozici na dobu určitou, uzávěrka přihlášek je 31. října 2019, nástup v listopadu nebo dle dohody.
 


Druh práce: odborný referent/odborná referentka

Místo výkonu práce: Dvůr Králové n. Labem

Platová třída*: 10. třída

Pracovní poměr: na dobu určitou

Termín nástupu: listopad 2019, případně dle dohody

Předpoklady:

 způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

Požadavky:

 dosažené vzdělání: VOŠ nebo VŠ - nejlépe veřejnosprávní činnost
 znalosti oboru: problematiky živnostenského podnikání, kontrolní činnost
 znalosti právních předpisů:

-  zákon o obcích
-  zákon o ochraně osobních údajů a o svobodném přístupu k informacím
-  zákon o živnostenském podnikání
-  kontrolní řád

Uvítáme: praxe v oblasti veřejné správy

Nabízíme:

 zajímavou práci v přátelském kolektivu, benefity dle sociálního fondu,
 příspěvek na penzijní připojištění.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

  dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
  znalosti o regionu,
  ochota se dále vzdělávat,
  umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti),
  řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.

Osobnostní předpoklady:

 rozhodnost, vysoká odolnost proti stresu,

 aktivnost a výkonnost ,

 organizační schopnosti.

Náplň práce:

  zajišťuje odborné práce na úseku živnostenského podnikání – kontrolní činnost,
  řešení přestupků na úseku živnostenského podnikání a příprava rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností podle živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů včetně návrhu opatření,
  provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, o spotřebních daních, o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a další právní předpisy,
  zajišťuje výkon státní správy na úseku podnikání v zemědělství včetně kontrolní činnosti.

Bližší informace k obsahu práce podá vedoucí odboru Hana Pokorná, č. tel. 499318118.

Uzávěrka přihlášek: 31.10.2019, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – referent OŽÚ - neotvírat“.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Ondřej Kudrnáč
tajemník MěÚ
nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Náležitostí přihlášky jsou:

- jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu, datum apodpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 motivační dopis

  strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpisz evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Královénad Labem.
  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,
  podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k jejich zpracování a uchování“.

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1053x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
02.06.2020 - Místa ve vlacích bude opět možné rezervovat přes rezervační systém Českých drah, a to od půlnoci z 2. na 3. června 2020. S výjimkou spojů SC Pendolino, bude zatím předprodej omezen na období od 3. do 13. června 2020.
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.
04.05.2020 - Dnes se opět sejde Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které bude mimo jiné hlasovat o dotacích pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství, které na svém minulém zasedání neschválilo.
29.04.2020 - Od 1. května se otevírají informační centra národních parků a jeskyní v ČR.

Volná pracovní místa

Právník/právnička (MěÚ Dvůr Kr. n. L.)

Vedoucí OŽP (MěDvůr Králové n. L.) 

Učitel na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
27.05.2020 - 5.06.2020
Zápis do ZUŠ
3.06.2020 19:00 - 3.06.2020 21:00
Problémissky (komedie)
4.06.2020 19:00 - 4.06.2020 21:00
Problémissky (komedie)
6.06.2020 16:30 - 6.06.2020 18:00
Velké přání (animovaná pohádka)