Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Volná pracovní pozice: odborný referent (investiční technik) MěÚ Dvůr Králové n. L.

Redakce / 24.06.2020, Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta – investičního technika Odboru rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Přihlášky je nutné zaslat do 14. srpna 2020 12:00 hod.
 

druh práce: odborný referent – investiční technik

místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem
platová třída*: 9.-10. třída dle vzdělání 
pracovní poměr: na dobu neurčitou
termín nástupu: září 2020, případně dle dohody

Předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; 

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: SŠ s maturitním vysvědčením, VOŠ, VŠ se stavebním nebo technickým zaměřením. V případě vysokoškolského vzdělání zařazení do 10. platové třídy.
 • znalosti oboru: zkušenosti z práce při přípravě a realizaci investičních akcí
 • znalosti právních předpisů: 
 • zákon o obcích
 • zákon o veřejných zakázkách, 
 • stavební zákon.

Výhoda:

 • znalost regionu,
 • zkušenosti s dotacemi (Evropské fondy, Královéhradecký kraj, Státní fondy atd.)

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu, 
 • pětitýdenní dovolenou,
 • osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
 • příspěvek na stravování a další benefity,
 • příspěvek na životní či penzijní pojištění,
 • stabilní zaměstnání v dobrém kolektivu.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: 

 • pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti, empatie, 
 • smysl pro týmovou práci,
 • výrazný smysl pro zodpovědnost,  
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo,
 • schopnost pracovat s programem ArchiCAD (grafický software používaný projektanty)

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodnost, odolnost proti stresu,
 • aktivnost a výkonost, 
 • organizační schopnosti.

Náplň práce:

provádí investorsko-inženýrskou činnost ve fázi přípravy, realizace a předání přidělených staveb, což představuje zejména:

 • vypracování investičního záměru a zajištění zadání staveb, studie staveb, projektovou dokumentaci staveb včetně konzultací (i s budoucím uživatelem) a konečného odsouhlasení, zadání měřičských a průzkumových prací, podklady pro výstavbu - ÚR, SP až po kolaudaci, výběr a předání staveniště, 
 • vedení písemné agendy, technické dokumentace a veškeré předepsané doklady k  jednotlivým akcím,
 • zajištění podkladů a úkonů pro územní a stavební řízení v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, 
 • zabezpečuje výkon technického dozoru investora při realizaci vybraných investičních akcí,
 • zabezpečení technického dozoru a kontrolu staveb, zajištění přejímacích řízení, kontrolu a potvrzení faktur, dodacích listů v souladu s cenovými předpisy, kontrola realizace a fakturaci dle rozpočtu stavby,
 • podílí se na přípravě podkladů pro žádosti o dotace či granty, dohlíží na dodržování dotačních podmínek v oblasti přípravy a realizace stavby a připravuje podklady pro závěrečné vyhodnocení akce dle podmínek provázejících přidělení finančních prostředků v rozsahu kompetence odborného referenta,
 • komplexně zajišťuje jednotlivé věcně a právně složité formy dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory organizace.

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí odboru RISM Ing. Ctirad Pokorný, č. tel. 499318298.

Uzávěrka přihlášek: 14.08.2020 ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – referent RISM – investiční technik - neotvírat“.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Bc. Jan Sedláček, tajemník MěÚ, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce. Uvítáme číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonické spojení, elektronický kontakt, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis,
 • profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1132x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
15.09.2020 - Od 17. září do 17. listopadu 2020 bude úplně uzavřena silnice Rožnov – Semonice.
31.08.2020 - Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové bude otevřeno až do neděle 6. září 2020. Koupaliště v Trutnově bude příležitostně dle počasí otevřeno o víkendech. Koupaliště v Jaroměři již na konci srpna končí.

Volná pracovní místa
Dělník/dělnice (Chvalkovice)

Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Obchodní zástupce (JUTA, a.s.)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)Kalendář akcí