Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Výsledky prezidentských voleb (leden 2018) na Královédvorsku
Trutnovsko se připojilo k regionům, kde zvítězil Jiří Drahoš. Stejně dopadly výsledky i ve Dvoře Králové, ovšem v ostatních obcích na Královédvorsku to jednoznačné nebylo. Ačkoliv v pátek večer to vypadalo, že volební účast by mohla ve Dvoře atakovat 70 %, nakonec dosáhla necelých 65 %.
volbyLud?k, 27.01.2018 17:52, Reagovat
D?kuji v?em, kte?í se nebáli a dali hlas proti sou?asnému prezidentovi a vyjád?ili tak p?ání zm?ny. O 2,7% to nevy?lo ale také protikandidát nebyl nejsiln?j?í v kramflecích. Alespo?, ?e na?e m?sto, okres i kraj ví, kam sm??ovat. Nebojme se vyjad?ovat sv?j názor. Je?t? je tu mnoho "Bure??", kte?í pujdou tvrd? za svým.
Re: volbyPavel, 30.01.2018 00:08, Reagovat
Ani já se nebál dát hlas prezidentovi a?koliv média a r?zní aktivisté ho ozna?ovali slu?n? za zr?du, toho co brzy chcípne, nemá nohu, má tiky atd... Jen se n?kte?í kreativci p?epo?ítali v selském rozumu normálních lidí. A te? m? kamenujte. Jo a myslím, ?e nás takhle uva?ovalo více, dle výsledku voleb.
Re: Re: volbyRoman, 31.01.2018 09:06, Reagovat
Já d?kuji v?em voli??m pana Zemana, ?e zvolili tohoto pána. ®e dal?ích p?t let se budeme moci styd?t za svého prezidenta, za toho, jak doká?e p?ekrucovat pravdu, urá?et, být hulvátský, srá?et prezidentský majestát.
Prezident by m?l mít n?jakou autoritu, lidé by si ho m?li alespo? trochu vá?it. M?l by jít alespo? trochu p?íkladem. Bohu?el pan Zeman dokázal, ?e jeho si vá?it nem??u, svými výroky a tím, ?e nedoká?e p?ipustit chybu a jedná tak, aby dokázal jen svou pravdu.
Jak mám d?tem ?íkat, ?e nemají lhát (viz. jeho lhaní o Peroutkov? ?lánku - tam to je potvrzené soudem, kdy? u? nechcete vid?t výsledky demagog.cz), podvád?t (co je obcházení volebního zákona s výdaji na volební kampa?, ne? morální podvod), kou?it a chlastat?

Je pravda, ?e pár lidí si bohu?el dovolilo na pana Zemana hodit trochu ?píny (jeden, ?e má rakovinu, druhý, ?e nemá nohu, ale to jsem se doslechl jen z toho, ?e "jedna paní povídala"), deset se ozvalo s pomluvou na pana Draho?e, ?e je pedofil, ?i ?e byl v STB.

?ekn?te mi jedno, kdybyste se rozhodoval o n?kom, s kým budete dal?í roky spolupracovat , komu dáte p?ednost:
A)
- své p?íjmy a výdaje má transparentn? na ú?tu
- ve svých tvrzeních mluví pravdu
- prezentuje se jako slu?ný ?lov?k

B)
- n?komu, kdo se zám?rn? vyhýbá ?íct, kde vzal peníze?
- své slovo nedodr?í, slíbí n?co, na co se nelze spolehnout? Otá?í své názory, kdy? ?ekne, ?e v politice platí presumpce viny, najednou platí presumpce neviny?
- urá?í, mluví vulgárn?
- kryje podivné jednání (viz. jeho spolupracovníci, financování kampan?, v?echny kauzy spojené s jeho bývalým politickým p?sobením - sice se sám neu?pinil, ale nikdy tomu nebránil).

Já bych ur?it? bral to A-?ko.

Ano, pan Zeman m?l p?ed Draho?em výhodu - je to prot?elý politik a prosazuje SV?J názor (který v?ak nemusí být zájmem ?R). Ale to, ?e prezidenta musí d?lat politik se zku?enostmi p?ece není pravda, je?t? p?ed pár m?síci preferoval Trumpa, který taky nebyl politik! Babi? taky nebyl politik!

A ty dal?í názory? Pokud jste poslouchal prezidentskou debatu, tak byste zjistil, ?e ty názory nebyly a? tak daleko od sebe ani na témata uprchlík? atp.

Tak?e d?kuji v?em, kte?í uv??ili fámám, pomluvám atp. a nejsou schopni si ov??it fakta. Proto?e kdyby to tak ud?lali zjistili by t?eba, ?e ?ada fám je bu? pomluv, spekulací, které v?bec nemusí být pravda a stejné spekulace by se mohly vymyslet i na protistranu. Jinak si nedoká?u vysv?tlit, ?e vyhrál n?kdo, kdo svými ?iny moráln? ukazoval, jak hluboko jsme klesli...
Re: Re: Re: volbyJosef, 1.02.2018 21:46, Reagovat
Romane smi? se s demokracií, nebo se zblázní?. V?t?ina rozhodla jinak, svého ?asu jsem nesouhlasil se zvolením Klause a také jsem se s tím musel vyrovnat. Te? je v?t?ina rozhodnuta jinak, p?í?t? to dopadne pro Tebe.
Výsledek leto?ních voleb dopadl nejlépe jak mohl., 3.02.2018 22:38, Reagovat
Leto?ní prezidentské volby byly názornou ukázkou jak jednotná v?t?ina doká?e zvít?zit nad zmanipulovatelnou men?inou která vlála v pr?b?hu voleb jako plá?» ve v?tru podle toho odkud zrovna foukalo.V názorových fórech p?ed volbami a b?hem nich bylo zábavné sledovat názory voli?? Draho?e.Byl to boj který m?l spole?nou jedinou v?c.Za ?ádnou cenu nedopustit znovuzvolení Zemana!Ale jinak nic!Ve stejném duchu bojoval tisk a televize.Absolutní vrchol hnusu.P?i tom sta?ilo navrhnout kvalitního kandidáta místo nastr?eného ka?para.Za sebe ?íkám ?e je dob?e ?e zvít?zil Zeman a v?ichni vlastizrádci a spousta lidí bez vlastního názoru budou sk?ípat zuby!
Re: Výsledek leto?ních voleb dopadl nejlépe jak mohl.pave, 3.02.2018 23:45, Reagovat
Lépe to nejde ?íci....
Re: Re: Výsledek leto?ních voleb dopadl nejlépe jak mohl., 5.02.2018 14:04, Reagovat
Necht?l jsem do této debaty zabru?ovat, abych z ní nemusel vybru?ovat. Ale pokud ?ijete ve Dvo?e Králové, nem?l byste zvá?it p?est?hování na severní Moravu, nebo Ústecko? U nás toti? vyhrála ta mrzká men?ina. V na?em 9.okrsku m?l vá? oblíbenec Zeman pouze 32%. Jak jen budete s takovými spoluob?any moci ?ít, to nechápu.
Nevím, kdo tady byl zmanipulovanýRoman, 12.02.2018 07:59, Reagovat
Jediné, co jsem sledoval, bylo to, ?e jsem necht?l za nejvy??ího p?edstavitele státu n?koho, za kterého se stydím. Bohu?el tam je znovu...
Díky práv? l?ím a manipulacím, které probíhali z úst pana Zemana a jeho posluhova??? Kdo se nechal manipulovat? Já to ur?it? nebyl...
Kolik l?ivých mail? se ?pínou neskute?ného kalibru p?istálo v mailu o panu Draho?ovi? Zajímavé, ?e podobné maily o Zemanovi mi v?bec nechodily. O t?ch jsem se jen doslechl, ?e prý n?komu p?i?ly... Zajímavé. P?ijde mi to spí?e jako manipulace... A p?eberte si, koho kdo by takto asi manipuloval.
Podívejte se, co nyní vyplouvá na povrch. Milionové podez?elé zakázky v Lánech, podez?elé financování prezidentské kampan?...
D?lá se mi zle z lidí, kterým toto nevadí.
Re: Nevím, kdo tady byl zmanipulovanýJi?í, 13.02.2018 00:12, Reagovat
Prý jsou na to prá?ky :-)
 
Přečteno 1651x
 
Zpět
Zobrazit článek

Přidat komentář
Z vaší země nelze přidávat komentáře. Pokud chcete přidat příspěvěk, zašlete nám jej prosím emailem.

13.03.2019 - V nemocnici v Trutnově již neplatí zákaz návštěv na lůžková oddělení. Nemocnice byla poslední v kraji, kde tento zákaz platil.
01.03.2019 - Novým jednatelem společnosti Lesy města Dvůr Králové n. Labem, s.r.o., je Petr Kupský. Nahradil od 1. března 2019 Petra Teperu.

Kalendář akcí